سفارش تبلیغ
صبا
کسی که دانشمند را حقیر شمرد، مرا حقیر شمرده است و هرکس مرا حقیر بشمرد، کافر است [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 91 اردیبهشت 9 , ساعت 11:40 عصر

وظیفه ی آموزش و پرورش، یعنی وظیفه ی ما
باید زمینه سازی کند تا فراگیر خود به تولید دانش دست بزند با تقویت پرسشگری که رمز جھانِ دانش مبنااست .
فراگیران داده ھای فراوانی به ھمراه دارند . تحول ذھن لازم است تا نحوه ی ارتباط بین دادهھا را بیاموزند و با ترکیب انبوه داده ھا با اکتشاف و خودکشفی به اطلاعات برسند و اطلاعات را تحلیل و تفسیر نمایند . اما اگر مدرس بخواھد بر داده ھا و اطلاعات آنان بیفزاید ، به جای تحول ذھن ، انبار حفظ را دامن زده . از این رو مدرسه ی امروز باید با شعله ور ساختن ذھن ، نحوه ی پردازش اطلاعات را بیاموزد تا فراگیر با روشھای حل مسأله ای ، تفکر انتقادی ، تفکر خلاق با خلاقیت و نوآوری و با پویایی به دانشی نو دست یافته و با گذر از حیطه ھای شناخته شده به حیطه ھای ناشناخته برسد . این یعنی تولید دانایی و دانایی در تفکر که ھمانا در فرآیند پرسش مادام العمر نھفته ، آنگاه است که :
درخت تو گر بار دانش بگیرد
             به زیر آوری چرخ نیلوفری را


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ