سفارش تبلیغ
صبا
هفتاد گناه برای نادان آمرزیده می شود، پیش از آنکه یک گناه برای دانشمند آمرزیده شود . [امام صادق علیه السلام]
 
چهارشنبه 91 فروردین 23 , ساعت 5:0 عصر

به نام خدای مھربان
اخگر شوق
یادگیری از مدیریت و ھماھنگی انگیزه و اندیشه پدید می آید و اخگر شوق برافروخته می شود .
تجربه وقایع یا رخدادھا تنھا پس از آنکه اندیشمندانه در ضمیر شخصی بازتاب پیدا کند ، تبدیل به
تجربه می شود .
حال اگر می خواھیم تغییر صورت پذیرد مثلاً آموزش به یادگیری تغییر کند ،باید دو چیز تغییر کند ، باورھا و الگوھا زیرا ما دنیا را از طریق الگوھایمان می بینیم و اندیشه مان بر اساس نظام باورھای ماست .
تغییر و عدم آن ، تأثیر باورھا و الگوھاست .
معلّمان و مدیران موفق به دلیل نداشتن الگوھای سنّتی و نیز عدم اطّلاع از قوانین دستوری ، کارھای بھتری انجام میدھند .
یادگیری شوق انگیز و بانشاط مبتنی بر نیاز دانش آموز و به سوی نیاز آنان است .
قطعیّت درباره ی الگوھای کنونی را کنار بگذاریم تا آینده را شفاف تر ببینیم .
نشاط ، فاصله گرفتن از کارھای معمولی ، تکراری و سنّتی است .
کیفیّت جامع ، بھبود مداوم و مستمر ، پیشگام بودن یعنی آن چنان با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند . TQM
ھر روز یک درصد ارتقا ، در سال چند درصد ارتقا می شود ؟
و کیفیّت مسابقه ای است که خطّ پایان ندارد .
باید به دنبال علم شناخته نشده یا ناشناخته ھا حرکت کرد نه به دنبال شناخته شده ھا ، این است تغییر الگو و باور .
ھر روز طرح و برنامه خواستن با این سؤال برای پیشرفت کار خود چه کرده اید ؟
این کار منجر به (مدیریت خویش) میشود و منتھی به عزّت نفس و اعتماد به آن و خودباوری .
در جستجوی راھی برای پیشرفت الگوگیری به عنوان یک ابزار مؤثر و کارآمد در بھبود عملکرد و کیفیّت خدمات الگوگیری : بھبود از طریق یادگیری از دیگران
اثرات الگوگیری
یک بیدارباش برای تغییرات گام به گام است .
یادگیری از کسانی که تغییرات قابل ملاحظه ای داشته اند .
انگیزهای است برای یافتن راه ھای جدید ترویج فرھنگی برای تغییر از طریق به کار بردن ایده ھا و نگرشھای نوین یک ابزار قدرتمند در بهسازی
معاونت آموزش و پرورش عمومی تهرانلیست کل یادداشت های این وبلاگ