سفارش تبلیغ
صبا
هیچ مال از خرد سودمندتر نیست ، و هیچ تنهایى ترسناکتر از خود پسندیدن ، و هیچ خرد چون تدبیر اندیشیدن ، و هیچ بزرگوارى چون پرهیزگارى ، و هیچ همنشین چون خوى نیکو ، و هیچ میراث چون فرهیخته شدن ، و هیچ راهبر چون با عنایت خدا همراه بودن ، و هیچ سوداگرى چون کردار نیک ورزیدن ، و هیچ سود چون ثواب اندوختن ، و هیچ پارسایى چون باز ایستادن هنگام ندانستن احکام ، و هیچ زهد چون نخواستن حرام ، و هیچ دانش چون به تفکر پرداختن ، و هیچ عبادت چون واجبها را ادا ساختن ، و هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایى و هیچ حسب چون فروتنى ، و هیچ شرف چون دانایى ، و هیچ عزت چون بردبار بودن ، و هیچ پشتیبان استوارتر از رأى زدن . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 91 آبان 18 , ساعت 12:0 عصر

بازی های بومی – محلی

تعریف

بازی های بومی به بازی هایی اطلاق می شود که در منطقه یا محله خاصی اجرا شوند در بازهای محلی وسعت تحت پوشش بازی بیشتر شده و اختصاص به استان یا استان هایی دارد که دارای وجوهاتی مشترک مانند آب و هوا ، زبان و ... باشد. در سرزمین پهناور و کهنسال ما ایرانیان با وجود تنوع در آب و هوا و گوناگونی ریشه های فرهنگی ، بازی و سرگرمی های رایج در میان مردم نیز از تنوع و گستردگی برخوردار است . هیچ کس نمی داند از چه زمانی این بازی ها و توسط چه کسانی آغاز شده اند آن چه مهم است این است که تغییر در شیوه های زندگی مردم ، گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن و پیدایش فن آوری های نوین بسیاری از بازی های سنتی را منسوخ کرده و یا به حاشیه رانده است بازی های بومی- محلی کشورمان می تواند به عنوان احیا کننده فرهنگ ،آداب و رسوم گذشتگان نقش موثری در ارتقاء شخصیت و هویت ملی داشته باشد و همچنین به عنوان منبعی موثر در توسعه و ترویج ورزش همگانی استفاده شود. از اینرو استفاده از انواع بازی های بومی –محلی متناسب با فرهنگ و اقلیم محل آموزش در برنامه درسی تربیت بدنی توصیه می شود.

نکات اساسی در انتخاب بازی های بومی – محلی

در انتخاب بازی های مناسب برای اجرا در مدرسه توجه به نکات زیر ضروری است:

-         کمک به تقویت توانایی های جسمانی ، ذهنی و عاطفی دانش آموزان در راستای اهداف برنامه درسی تربیت بدنی

-         ارائه الگوی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

-         تزریق شادابی و نشاط

-         به نمایش گذاردن ارزش های فرهنگی و سنن پسندیده تاریخی و قالب بازی

-         متناسب بودن فضای مورد نیازی بازی با فضای آموزشگاه

-         توجه به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی

-         جذابیت بازی

-    داشتن ظرفیت های مناسب برای تغییر در قوانین ومقررات بازی و متناسب سازی آن با ویژگی های سنی دانش آموزان .


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ