سفارش تبلیغ
صبا
شیفته دانش، داناترین مردم است . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 91 اسفند 3 , ساعت 5:8 عصر

به نام خداوند جان آفرین

مبانی طرح درس های نوین
هدف آموزش وپرورشباید این باشد که یادگیرنده را به صورت متفکری خود مختار وخود فرمان در آورد .( برونر ،کسی که آموزش وپرورش آمریکا را متحول کرد )
می توان دانش حاضر وآماده وبسته شده ای را مانند تست زنی ونمره گرفتن در اختیار شاگردان قرار داد ودلخوش بود که کار مدرسه وآموزش همین است اما از این طریق به دانش وخلاقیت وتولید علم وهنر وفرهنگ وحل مسائل واقعی زندگی دست نخواهیم یافت مثلا ما می توانیم از شاگردان بخواهیم که فرمول هایی را در بعضی دروس یاد بگیرند وبه جای آن ها اعداد ورقم هایی بگذارند وبه حل مسائل ریاضی برسند اما با این اوصاف هیچ وقت دانشمند نخواهیم داشت آن چه مهم است اندیشه های موجود در پس فرمول ها وروش ها ی به کار گیری آنها ورابطه ی پدیده ها با یکدیگر است در واقع وظیفه ی مدرسه این نیست که اطلاعات را در ذهن کودک انبار کنندبلکه باید ذهن آنان را مجهز به مفاهیم نیرومند ومعنی دار نمودومهارت های نوآوری وبه کار گیری دانش در موقعیت های واقعی را با کمک روش ها وفنون مناسب تدریس مانند حل مسئله وشیوه ی تفکر انتقادی وروش اکتشافی وست وپنجه نرم کردن با واقعیت ها وایده های گوناگون به شاگردان آموخت بنابراین لازم است در کلاس های درس به جای تدریس مستقیم وبیان مفاهیم ( حتی به صورت نمایش وعینی ) پرهیز نمود بلکه لازم است ضمن در گیر کردن آنان با محتوی دروس وحتی واگذار کردن ارائه وبیان برخی از مفاهیم درس به دانش آموزان که این امکان در برخی از دروس مانند علوم تجربی محقق شده است ونیز وادار کردن آنان به بحث وگفتگو ونتیجه گیری از بحث های کلاسی وهمچنین تفکر منطقی که امکان آن در درس تفکر وپژوهش فراهم آمده است دانش آموزانی کاراتر ، کوشاتر وداناتر برای یادگیری مطالب وزندگی بهتر وکاربرد آن علوم ومهارت ها در موقعیت های واقعی زندگی شاگردان فراهم آید اصلاحات وتحولی که در آموزش وپرورش امروز ایران فراهم آمده است متوجه این هدف است که تعلیم وتربیت در خدمت شکوفایی همه ی استعدادها وتوانایی های آنان برای معنی دار تر کردن زندگی وبرای پاسخگویی به مقتضیات پیچیده ی حیات فردی وخانوادگی ،روانی واجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی ،هنری ودینی آنان لازم است . براساس تحقیقات نسبتا جدیدی که صورت گرفته است (2000و2001 ) بیان میدارد که بیشترین وکار آمدترین یادگیری ها از طریق شاگرد محوری واصل قرار دادن اکتشاف والگوی حل مسئله وبه کار گیری تفکر نقاد وخلاق صورت می گیرد. لازم است که تدریس وتربیت وسنجش را مورد بازنگری قرار دهیم وانسان های رشد یافته تری که صاحب تفکر وکار آمدی واقع بینی ووظیفه شناسی باشند تربیت کنیم برونر در نظریه ی رشد شناختی خود بیشتر از هر چیز بر فراین تفکر تاکید می کند متاسفانه در آموزش های معلمان بر یادگیری مطالب درسی تاکید است نه بر تفکر ، واز پرورش ابعاد مختلف رشد انسان وتحقق اهداف تعلیم وتربیت غافل می شوند . فرهنگ تفکرکردن را در جریان آموزش درس های مختلف به شاگردان بیاموزید (تیشمن وهمکاران 1995واشترنبرگ 1998)لیست کل یادداشت های این وبلاگ