سفارش تبلیغ
صبا
دوستِ شریران، همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن هم ایمن ماند، از ترسْ ایمن نیست . [امام علی علیه السلام]
 
سه شنبه 91 فروردین 22 , ساعت 6:40 عصر

آموزش و پرورش، قدرت تغییر دست ھا و مغزھاست . کلارک
زعھد کودکی آماده بزرگی شو . پروین
اگر بخواھیم دانش آموزان از عھد کودکی آماده ی بزرگی شوند ، باید موارد زیر رعایت شود . زیرا
آموزش کیفی آموزشی در جست و جوی فراگیران است .
اصول یادگیری و مھارتھای ارتباطی
1  دانش آموز بخواھد که یاد بگیرد برانگیخته شده باشد .
2  بازخورد ، تا تکمیل کند یااصلاح نماید و تا از پیشرفت خود آگاه باشد نمره این کار را نمی کند .
3  تقویت ، برای عملکرد بھتر (تقویت مثبت)
4  تمرین ، درگیری فعال است نه از رونویسی
5  قابل انتقال به شغل باشد .
نکته : دانش آموز باید مسوولیت یادگیری خویش را به عھده بگیرد . باید به او فرصت داد تا سبک ھای یادگیری خود را شناسایی کند و از این رھگذر به اصلاح یا تقویت سبک ھای یادگیری خود بپردازد . سرعت یادگیری ، زمان ، مکان ، سبک و روش، چگونگی محتوای یادگیری و زمان سنجش یادگیری باید توسط دانش آموز با راھنمایی و ارشاد معلم صورت پذیرد . (به دلیل تفاوتھای فردی) باید فرصت داد به صورت گروھی به یادگیری بپردازند ، در گروهبندی این موضوع مھم است که ھمه ی اعضای گروه باید احساس کنند مشارکت آنان ارزشمند است و از رھگذر این مشارکت مطالبی را خواھند آموخت و باید توجه داشت که یادگیری فقط در کلاس اتفاق نمی افتد باید دانش آموزان را به فراگیری از محیط بیرون از کلاس تشویق نمود .
اقدامھای انضباطی را برای اصلاح باید به کار برد یا تنبیه ؟
چند دقیقه در کلاس برای شناخت بھتر بچه ھا به جای یکسره درس دادن شاید نتیجه ای بھتر داشته باشد . نھادینه شدن تفکر پژوھشی باعث می شود ، فعالیتھای پژوھشی موضوعیت یابد آن ھم پژوھش ھای ھدفمند ،
نظریه پردازی به پژوھش جھت و ھدف میدھد .
منظور از تفکر پژوھشی :
1  کاربرد مراحل روش علمی  در زندگی
2  استفاده از آموخته ھای علمی در زندگی
نتیجه اینکه : توسعه تفکر منطقی ، بھا دادن به دانایی ، افزایش نرخ مطالعه ، کنجکاوی و جستجو برای
دانستن ، ابراز عقیده بر اساس یافته ھای پژوھشی .
با ھم برنامه ریزی کنیم
آیا باید برای ھمه چیز برنامه ریزی کرد ؟
در جوامع با سلطه نامحدود ھمه چیز برنامه ریزی می شود و انسان به صورت یک ابزار سودمند و فرمان بر در میآید ، ھمه می شوند ابزار . برنامه ریزی خوب است ولی باید به حدود آن آشنا باشیم . ھمه چیز را نمی توان برنامه ریزی کرد و جزییات را تعیین  نمود. زیرا مانع خلاقیت است  آنان را برای آینده آماده کنیم ، دانستنی ھای علمی را بیاموزیم ، به پرورش توانایی ھای او بپردازیم . البته فقط با این سه، نه  بلکه باید علم آموخت تا برای اندیشیدن علمی آماده باشند .
باید مطابق توانایی ھایشان آموزش ببینند . زیاده روی است که روانشناسی بگوید انسان چیست ؟ و چگونه بایدباشد .
روانشناسی آنچه را ابزار است برای انسان آزاد ، آن را خود انسان می شمرد .
باید با توجه به روانشناسی یادگیری بر طبیعت دانش آموز و مراحل رشد آن آگاه باشیم و حرکت نماییم و اگر سوالی می کنیم ، قبل از آن وادار کنیم با فکر جواب گویند . تشویق کنیم آنانی را که با فکر جواب میدھند .
کدامیک ؟ ارزیابی ، در مسیر پیشرفت قرار دادن یا ارزشیابی ، قضاوت کردن
با وزن کردنِ گاو ، گاو چاق نمی شود (اسپنسر)
 امتحانات مکرر و مستمر چه سود ؟ باید ارزیابی شود آنھم دائم و مستمر یعنی او را به طور مستمر در مسیر پیشرفت قرار دادن یعنی یادگیری مبتنی بر پژوھش یا یادگیری پژوھش محور و بر فرآیند یادگیری نظارت کردن و مواظبت کردن . با تلاش حتی در ارزیابی معلم ھم ھمین است .
مھارتھای ارتباطی
تمرین 5 مھارت در برقراری ارتباطات کلامی
1  تمرین صبوری و شکیبایی در گوش دادن
2  تمرین انتخاب لحظه ھای مناسب برای بیان احساس خود
3  تمرین به کارگیری کلمه ھا و جمله ھای یاورانه ضد داورانه
4  تمرین پرھیز از قضاوت و تصمیم گیری شتاب آلود
5  تمرین فرود آمدن از مسند و مقام برتر
به جای کلماتی مانند :
این حرف تو ھیچ معنایی ندارد ، اشتباه می کنی ، باید خوب فکر کنی ، من حرف شما را قبول
ندارم .
بگوییم :
دلم میخواھد بدانم این موضوع را چگونه دریافته ای ،
اگر بیشتر توضیح بدھی حتماً مرا قانع خواھی کرد ،
فکر می کنم ھنوز متوجه مقصودت نشده ام ،
جملات و کلمات یاورانه نوعی تشویق است برای شفاف کردن احساس و ادراک طرف مقابل
حتماً باید نظرھای طرف مقابل را بشنویم ، درک کنیم و خودمان را از مسند برتر پایین بیاوریم . یکی از شگفتی ھای جلوه ھای ارتباطات کلامی این است که بدانیم ھنوز خودمان در حال رشد ھستیم ، در حال یادگرفتن ھستیم ،
نکته ھای تازه ای می فھمیم که قبلاً نمی دانستیم . بزرگ سالی ھیچ دلیل برتری نیست . طرف مقابل من کمتر از من نیست و درک و شعور کمتری ندارد .
پرنده ای را به سنگ فلاخن از شاخه ی تنھا درخت کویری به زیر افکند ...
و ھنوزکه هنوز است گناه آن جنایت معصومانه را در وجدان خود حس می کند .
این گونه مبادلیست کل یادداشت های این وبلاگ