سفارش تبلیغ
صبا
آنکه بیندیشد از فرجام [بد] دور گردد . [امام علی علیه السلام]
 
سه شنبه 92 فروردین 6 , ساعت 8:15 صبح

 

انواع بدحجابی
افرادبی حجاب دربرخوردباحجاب به چندین گروه تقسیم می شوند: عده ای اززنان حجاب درستی ندارندولی تسبیح هم دردست دارندوذکر می گوینداین حالت نشان می دهدکه وی اصل رابطه اش بادین قطع نشده است ولی جاهل است نمی داندکه دین چیست بایدبه اواموزش داده شودروزه می گیردولی حجاب رارعایت نمی کند .
گروه دیگر بی حجابی رابه خاطرراحت بودن پذیرفته اندچون حاضرنیستندبه خودشان سختی بدهندبی حجابی را پذیرفته اند
گروهی بواسطه ی جو زدگی وکم شخصیتی به سراغ بی حجاب بودن می روندانهاحجاب را قبول دارندولی به خاطر جومحیط واطرافیان ودوستانشان که مباداموردتمسخرقرارگیرندبی حجاب می شوند ازنظر اسلام حجاب ترقی است زن برهنه زن عقب مانده است.
گروهی دیگر به واسطه تربیت غلط خانوادگی وبی فرهنگی خانوادگی دست از حجاب شسته اند
برخی انسانها از روی اضطراب وعدم تعادل روحی از قبول حجاب سرباز می زن
ند
بعضی افرادبه دلیل مسائل سیاسی با حجاب خداحافظی می کنند
عده ای هم به خاطر لجبازی باخانواده با حجاب خداحافظی می کنند
برخی به علت تاخیردرازدواج وهمسریابی خودرا برای رسیدن به هدف عرضه می کنندکه شایدیکی خوشش بیایدوشوهری پیداشود البته همه این ها غلط است وهیچ کدام رانباید توجیه کرد.

حریم حرمت انسان

سوالی بنیادی درفلسفه حجاب مطرح است که آیابدن انسان حرمت داردیانه؟آنهایی که طرفداربرهنگی هستندوازفرهنگ برهنگی حمایت می کنند برای بدن انسان حرمت قائل نیستند اگربتوانندهمه جارابرای انسان جزیره عریانی می سازند.انسان به عنوان انسان نه فقط روحش حرمت وکرامت بلکه بدن اوهم حرمت وکرامت داردحتی بامردن هم حرمت بدن اواز بین نمی رودبلکه بعداز مرگ هم بدنش حرمت دارد.لذا جنازه ای که کنارخیابان افتاده احترام دارد،به طوری که حتی ازکنار جنازه ی غیر مسلمان نیزنباید به راحتی گذشت.بایدحرمت اورانگه داشت امافرهنگ برهنگی برای بدن انسان درزمان حیات وزندگی هیچ حرمتی قائل نیست تاچه رسدبه بعداززندگی ومرگ دراین اندیشه،بین بدن انسان بابدن خوک هیچ تفاوتی وجودنداردوهردومساوی هستند.بااین بیان،جواب این سوال نیز به دست می آیدکه آیاپوشش انسان باکرامت وی ارتباط داردیانه؟آیاسبب تشریع حجاب،حفظ حرمت وکرامت انسان دربعدبدنی وروحی است؟شاید کسی بگویدانسان کرامت واحترام دارد امالباس انسان چه ربطی به کرامت اودارد؟درهرلباسی انسان می تواندکرامت داشته باشد پس لباس وپوشش به شخصیت وکرامت انسان ربطی ندارد.اما نظراسلام دراین باره متفاوت است از نظر اسلام لباس نشان دهنده ی نوع شخصیت انسان است وشما می توانیداز نوع لباس پوشیدن آدم ها تااندازه ای به شخصشان پی ببرید.

تهیه کننده:فاطمه اسدیان

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ