سفارش تبلیغ
صبا
شهرى تو را از شهر دیگر بهتر نیست . بهترین شهرها آن بود که در آنت آسایش زندگى است . [نهج البلاغه]
 
جمعه 90 بهمن 21 , ساعت 4:25 عصر

تدریس درس ریاضی

پاسخ به چند سؤال آموزشی

ابتدا صفحه ی 90 ریاضی

آموزگاران گرامی درصفحه ی 90 توجه داشته باشند که یکی از راهبردهای حل مسئله یعنی تنظیم جدول نظام دار مطرح است و دانش آموزان باید این صفحه را به صورت نظام وار انجام دهند.در خصوص آموزش این صفحه به نکات زیر دقت کنید:

-  به صورت مجسم با اشیاء مختلف مثل مداد ،چینه و وسایل دیگر جمع های ترکیبی واساسی را به صورت نظام وار کار کنید

-  تعداد مورد نظر اشیاء را دریک طرف نگه دارید ؛سپس یکی یکی از یک طرف کم کنید وبه طرف دیگر اضافه کنید.

-  یک نمونه جمع های ترکیبی نظام وار را  همزمان به صورت مجسم  وروی جدول تخته سیاه  بنویسید. بین دو عدد علامت جمع نیاز نیست بگذارید.

-   دانش آموزان باید بفهمند که اگر یکی ازیک طرف کم می شود به طرف دیگر اضافه می شود.

-  یاید نظام دار بودن معنا دار باشد .بنابراین اگر برای مثال (از روی زرنگی ) عددهای یک طرف راابتدا از صفرتا آخر نوشت وبعد طرف دیگر را از کار او جلو گیری کنید.

 

-  در صفحه ی 87 نظام دار بودن اجباری نیست ولی آموزش نظام دار بودن را از همان صفحه مطرح کنید.

 

درمورد صفحه 93

 

 

- در این صفحه معرفی نماد تفریق ونوشتن عبارت جبری تفریق مورد نظر است.قبلاًمفهوم تفریق با ابزار های متفاوت مثل انگشت ،چینه وچوب خط کار شده بود.

- دانش آموز در این صفحه دو نمایش متفاوت یکی با انگشت ودیگری با اعداد را انجام می دهد

-   دانش آموز فقط دست چپ رابالا ببرد وبه تعداد انگشتان دست راست از آن کم کند (تعداد انگشتان دست راست را که کم می کنند را ازروی شکل ببینند.)

-  آموزگاران دقت داشته باشند که چون دو دست را کشیده است ؛مسئله ی انتقال پیش نیاید .این صفحه ممکن است که شُبهه ایجاد کند بنابراین نیاز به تأمل بیشتری دارد.

-   آموزگارخود انگشتان دست راست را نشان بدهد وبه دانش آموزان بگوید به تعداد انگشتانی که من نشان می دهم شما از انگشتان خود کم کنید.

منبع :پیک آموزشی


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ