سفارش تبلیغ
صبا
خوشا آن که خود را خوار انگاشت ، و کسبى پاکیزه داشت ، و نهادش را از بدى بپرداخت ، و خوى خود را نیکو ساخت و زیادت مالش را بخشید و زبان را از فزون گویى درکشید ، و شرّ خود را به مردم نرساند و سنّت او را کافى بود ، و خود را به بدعت منسوب نگرداند . [ مى‏گویم بعضى این فقره و آن را که پیش از آن است به رسول خدا ( ص ) نسبت داده‏اند . ] [نهج البلاغه]
 
جمعه 91 اردیبهشت 1 , ساعت 1:37 عصر

در میان مهربانان به نام مهربان ترینشان
تربیت چیست ؟ اھداف تربیتی کدامند ؟
 ما نیاز به تدوین یک تئوری تربیتی مدرن متناسب با ویژگیھای فرھنگ بومی ، عبور از عوام زدگی و حرکت ھای خودبخودی به سوی تخصصی شدن و شناخت صحیح واقعیت ھا داریم .
 خیلی سھل است که اراده ی خویش را با توصیه کردن یا اعمال زور جایگزین اراده ی فرزندان کنیم ، ولی اگر چنین کنیم ، بزرگترین حق یعنی حقِ ساختن شخصیتش را از وی ربوده ایم) .مونته سوری)  ھرگونه روش و تدبیری که گروھی از دانش آموزان را به احساس حقارت برساند ، مخرب و زیانبار است . ) گاردنر (
 دانش آموزان منتظرند کشف شوند و ارزشھای خود را بیابند آنان منتظرند که یاد بگیرند . با تغییر نگرش و رفتار نه صرفاً تغییر میزان اطلاعات
 یادگیری ھنگامی ایجاد می شود که دانش آموز محتوا را از ابعاد گوناگون و باعلاقه پردازش و درباره ی آنھا فکر کند .
 ما باید شرایط ارزشیابی از آموخته ھای دانش آموزان را تا حد امکان به شرایط واقعی یادگیری یا شرایط واقعی زندگی نزدیک کنیم . یعنی تحت شرایط تصنعی و ساختگی مانند آزمون یا تست ارزشیابی نکنیم . رشد انسان در آزمایشگاه صورت نمی پذیرد بلکه در خانه ، خانواده ، مدرسه ، ھمکلاسان ، معلمان ، پارک ، ھمسایگان ، ھمسالان و در محیط وسیع اجتماعی و فرھنگی صورت می گیرد .
 توجه جدی به اصول حاکم بر ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی 16 گانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
نقش معلم ، تفسیر خود را از عملکرد دانش آموز توصیف و ارایه دھد .
توجه جدی به پژوھش به سبب تقویت پرسشگری ، کاوشگری ، دقت ، نظم و انضباط ، گردآوری داده ھای واقعی ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنھا ، برنامه ریزی ، نظام مندی ، سازماندھی ، کنترل ، نظارت ، ھدایت ، سنجش و اندازه گیری ، ارزیابی ، ارزشیابی ، سازندگی ، توالی ، تداوم ، تعادل و تکامل و اندیشه ورزی ، تفکر نقاد، خلاقیت و نوآوری و کشف حقایق و راهھای نو برای حل مسایل است .  رشد ھمه جانبه جدی گرفتن کودک کودک محوری یعنی برنامه ای که یکپارچگی رشد کودک را تضمین می کند و بر بازی ، مشاھده ، تجربه ی خود اکتشافی و آزادی آنان متکی است .
مثال : درس خاک ، خاک جان یافته است تو چرا سنگ شدی تو چرا این ھمه دلتنگ شدی باز کن پنجره را و بھاران را باور کن .
 واحد کار به جای ماده درسی زیرا واحدکار وسیع تر است از ماده ی درسی به زندگی ربط دارد ؛
 کودک خود پژوھشگر است به تجربه ھایی دست می زند تا ببیند چه اتفاقی می افتد ما باید او را راھنمایی کنیم فقط ھمین . در چارچوب تنگ برنامه ی درسی و
نه ماده ی درسی
(
%50  رشد ھوشی کودک از تولد تا چھارسالگی است% 30  چھار تا ھشت سالگی و بقیه ھشت تا ھفده سالگی)
اندیشه کلام رفتار عادت ، منش لذت علاقه مندی ، علاقه مندی عادت
داده اطلاعات دانش دانایی و خردمندی (تبدیل دانایی به توانایی)
برای دانش آموزانی که یاد نمی گیرند ما باید روش خود را تغییر دھیم از آنان یاد بگیریم و بعد به او یاد بدھیم . اگر با او ھمراه شویم ، احساس تعلق خواھد کرد ، آن وقت با شما خواھد بود .
 برای ھرگونه تغییر در رفتار فرد باید اول بر فکر و احساس فرد اثر بگذارید زیرا احساس از فکر و رفتار از احساس سرچشمه می گیرد .  تغییر از خیلی چیزھا به خیلی چیزھای دیگر مثال از محتوامحوری به مفھوم محوری ارزشھا  مفاھیم و ایده ھا (یادگیری سطح بالا و عمیق)
 در محتوامحوری تمام جزییات مشخص شده دانش تکه تکه بدون ارتباط چگونه به ھم متصل می شود مشخص نیست .
 در مفھوم محوری ، مفھوم بزرگ ، محتوا اندک مفاھیم کلیدی را باید یاد بگیرند .
 خلوت کردن برنامه ی درسی سبک کردن برنامه ی درسی ، دانشھا ، مھارتھا و رفتارھایی داشته باشیم برای زندگی در دنیای پیچیده ، باید یادگیری حول ایده ھا و مفاھیم بزرگ سازماندھی شود .
 در اقتصاد دانش مبنا؛ دانش آموزان به چه چیزھای جدید نیاز دارند ؟
 احیای نقش راھنمایی و مشاوره معلمان در دوره ی راھنمایی برای تغییر نگرش و ایجاد نگاه مشاوره ای دست اندرکاران .
 مھارت زندگی ھنر زندگی کردن ، پربارسازی فرصتھای زندگی این سرمایه ھای تجدیدناپذیر ، افزایش توانایی ھای روحی ،اجتماعی ، در اداره ی مؤثر نیازھا ، سختی ھا ، خطرھا و فشارھای روزانه ازخودشناسی من کیستم مناسباتم با خودم ، با دیگران ، محیط زیست و با خدا ھویت که در اثر اعتماد اولیا و معلمان به دست می آید و میزان استعداد دانش آموز بستگی به ھویتی دارد که برای خود قایلند .
سؤالھای اعتقادی ، سیاسی و اخلاقی او نیز ناشی از ھویت یابی است .
و نیز شناخت ارزشھای خود نگرش مثبت ، ھمدلی ، صرفه جویی ، پذیرایی خوب از دیگران جدال نیکو احترام به عقاید دیگران درک متقابل ، گذشت و ...
«. که اگر ارزشھای خود را بشناسیم رنج ما بیھوده نخواھد شد »
ارزشھا ، محبت ، عشق ، زندگی ، تفکر ، سلامت ، زیبایی ، سادگی ، ھمکاری ، فروتنی ، شادی ، شکیبایی ، مسوولیت ، آزادی توأم با مسوولیت و رستگاری ، عدالت ، احترام ، صداقت و ...
و اگر من وجود دارم دیگران ھم وجود دارند .
مثال : در کنترل خشم ، به جای قدرت روحی و معنوی من ، چرا قدرت حیوانی ام جلوه گر شود ؟
فقط برنامه زندگی نوجوان درس نیست به کارھا ، سرگرمی ھا و فعالیت ھای دیگر فکر کنید .
ارتباط برقرار کنید نه صرفاً درس مسوولیت بدھید .
توقع بیش از حد توان او ،در مسایل درسی یا آن که مورد علاقه وی نیست سبب اضطراب ، تنفر  دلزدگی نگرانی و عدم موفقیت می شود .
 استفاده از فن آوری خاصه دو فن آوری محبت و صبر .
 باید کاری کنیم تا به این برسیم بیھوده آفریده نشده ایم ، ھر کدام نقشی داریم ، آن نقش چیست ؟
خاصه که انسانیم نه چیز دیگر و تا عشق رفتار شود و اگر عشق رفتار شد ، چه نیازی به گفتار ، (قدرت عشق نه ،عشق به قدرت) .
 صدای کردار از گفتار پرطنین تر است .
آرزوی ما ، شکوفایی ، توانایی ھا ، استعدادھای فرزندانمان ، دانش آموزانمان می باشد .
ارتقای فرھنگ ،ارتقای سلامت
سلامت خود را چگونه حفظ کنیم ؟
 برنامه آموزش وپرورش در ادامه سالھای گذشته ی مدرسه ،با رویکرد مھارت زندگی است .
دوره ی ابتدایی وراهنمایی  توجه به شادی و نشاط
ما به دنبال محصولاتی این چنینیم ، فقرستیز ، تحلیلگر تاریخ ، دقت در زندگی ، درک کننده مطلب ، خلاق ،بانشاط و سرزنده ، زندگی آن ھم با کیفیت زندگی ؛ نه زنده ماندن تنھا ، آزاد توأم با مسوولیت و رستگاری وانسانی متعالی بنده خدا ، مسجود ملایک و بردوش کشنده ی بار امانت الھی .
 کوشش برای ایجاد یک محیط برانگیزاننده پژوھش .
 کلاس را به دیدگاه سازی ، خلاقیت و نوآوری تبدیل کنیم .
 معلم را به منطق معلم با دمیدن روح امید ، اعتماد به نفس با کار گروھی و دمیدن روحیه ی علمی  پژوھشی
زیرا :
چیزھای جدیدی برای کشف کردن ھست و
جواب صحیح تنھا نزد معلم نیست
.
 کتاب را به الگوریتم ، روش حل مسأله با بارش افکار .
الگوریتم : راھبردھایی که راه حل مسأله را تضمین می کند .
 دانش آموز را به پژوھنده و تماشاچی را به بازیگر ، آن ھم بازیگر اصلی و  ذھن خالی یا پْر و پریشان را به ذھن باز و روشن ترجیح ندهیم
رویکرد انتقالی را به اکتشافی ، فرآیندی و تعاملی با پروژه ، پژوھش و ... و ھمه اینھا را ، ھنرمندانه به مقصود برسانیم .
 وضع امروز ما این کلاس ھا با فشارھای خردکننده بر دانش آموزان ، آنان را برای آزمون ھای مدرسه ، کنکور آماده می سازد (البته ممکن است) ولی روح یادگیری را که ھمانا میل و رغبت به دانستن و به کار بستن دانسته ھاست (یادگیری) نابود می کند مانند : مسوولیت پذیری ، مشارکت پذیری ، استقلال فکری ، تحمل آراء دیگران ، مھربانی ، صلح جویی ، کوشایی و ...
 تغییر برنامه ی درسی تربیت معلم ، داشتن فلسفه آموزش و پرورش و ... ھم نیازھای ماست .
 و برای رویارویی با چالش ھا و تنشھا مانند جھانی شدن یا محلی ماندن ، ھمگانی شدن یا انفرادی بودن نوگرایی یا سنت گرایی ، برنامه ھای بلندمدت یا کوتاه مدت توجه به معنویات یا مادیات برابری فرصتھا یا رقابت یک راه ھمگانی خوب وجود دارد و آن آموزش مھارتھای زندگی است . مھارتھای اجتماعی مھارتھای ارتباطی مھارتھای جرأت ورزی نه گفتن
مھارتھای خودگردانی مھارتھای درک اجتماعی و شناسایی ارزشھای جامعه و ...
 ارزشیابی ، معرف ارزشھا و اصولی است که در عمل و نه در حرف و شعار در نظام آموزشی تعقیب می شود. (مھرمحمدی)
 آموختن از گذشته زندگی در حضور و در زمان حال برنامه ریزی برای آینده با پژوھش .
تغییرپذیری و خلق دانش دو منشاء اصلی جنبش کیفیت است .
استفاده از فنآوری در عصر دیجیتال و مجازی و ...لیست کل یادداشت های این وبلاگ