سفارش تبلیغ
صبا
انصاف، دوستی را پایدار می کند . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 91 آبان 18 , ساعت 11:0 صبح

بازی های ورزشی تلفیقی

تعریف : منظور از بازی های ورزشی تلفیقی فعالیت های جسمانی بازیگونه برنامه ریزی شده ، سازماندهی شده، هدفمند وقاعده مندی است که از درهم آمیخته شدن دو یا چند فعالیت ذهنی وجسمی (که معمولا مطالعه ویادگیری آنها بصورت انفرادی سخت است)، وبه منظورتحقق هدف خاصی، تشکیل شده اند.
فلسفه وجودی بازی های ورزشی تلفیقی :

 ماشینی وصنعتی شدن زندگی وفاصله گرفتن انسان ها از طبیعت ومحدود شدن قلمرو زندگی انسانی به چهاردیواری کوچکی به نام آپارتمان وحداکثر خانه های کوچک وتبدیل شدن محیط طبیعی، که می توانست فضای بازی وکلاس درس محسوب شود، به زمین های محدود بازی وفعالیت از طرفی وانفجار مفاهیم وموضوعات متنوع وجدید حاصل از صنعتی شدن جهان از طرف دیگر وضرورت یادگیری مفاهیم مختلف ومتنوع مورد نیاز ومحدودیت های زمانی حاصل از جبر زندگی ماشین، انسان های متفکر وجستجوگر بسیاری را به یافتن راه حل های مقرون به صرفه ودر عین حال موثر واداشت. یافتن مفاهیم وفعالیت های که پتانسیل هم افزایی را داشته باشند از جمله راه حل هایی بود که در اوایل قرن بیستم با تلاش های بسیاری، تحت عنوان" فعالیت های تلفیقی یا به اختصار تلفیق" پا به عرصه تعلیم وتربیت گذاشته وپس از بارها قرار گرفتن در بوته آزمایش ومحک تجربه، عصای دست دست اندرکاران تعلیم وتربیت شد. از آنجاکه یادگیری خود ماهیتی تلفیقی دارد، توجه به این الگو در اصلی ترین مقاطع زندگی بشری یعنی دوران ابتدایی زندگی وتحصیل بیش از دیگر مقاطع مورد توجه قرار گرفت. معلمان تلاش کردند تا به جای تدریس مجزای مفاهیم وموضوعات درسی که غالبا مشکل می نمود ، آنها را به نحوی در هم بیآمیزند تا با حداکثر یادگیری وکمترین مقاومت وکم توجهی، متربیان را مهیا ی زندگی امروزی وآینده کنند. چنین روشی در حد اعلای خود ،اگر در محدوده ذهنیات باقی می ماند امروز دست مایه نظام های تعلیم وتربیت نبود ؛ چرا که نهایت پیاده شدن چنین رویکردی به دلیل درگیرساختن فقط یک نیمکره مغز ، بسیار محدود بود. اما آنجاکه ذهن وجسم دست در دست هم داده وبا به خدمت گرفتن همزمان هردو نیمکره مغز ظرفیت ها وتوانایی های بیشتری را برای یادگیری مهیا ساختند، فعالیت جسمانی به معنای اعم وتربیت بدنی وورزش به معنای اخص کلمه خود را به عنوان یک موضوع درسی مهم وتسهیل کننده یادگیری،که خود نیز می بایست یادگرفته می شد، به جامعه تعلیم وتربیت معرفی وتحمیل کرد.امروزه شاهد آن هستیم که موضوعات متعدد واصلی درسی مانند ریاضیات، علوم، مهارت های زبانی، هنر و مطالعات اجتماعی با محوریت درس تربیت بدنی ودر قالب الگوی تلفیق ودر لوای بازی های ورزشی به دانش آموزان عرضه شده وآنجا که برنامه ریزی وسازماندهی اصولی صورت گیرد ، یادگیری سریع وماندگار کمترین پیامد همزیستی تربیت بدنی با سایر موضوعات درسی در قالب تلفیق است. صرف نظر از آنچه گفته شد ماهیت نشاط آوری ،تقویت کنندگی، رشد دهندگی، تسهیل کنندگی و مهمتر از همه مبتنی بر فطرت آدمی فعالیت های جسمانی، که در قالب بازی های ورزشی اجرا می شوند، فلسفه وجودی ، وضرورت بازی های ورزشی تلفیقی را رقم زد.

روش های تلفیق تربیت بدنی (در قالب بازی های ورزشی وحرکات جسمانی)

حداقل به سه روش می توان بازی های ورزشی تلفیقی ساخت. در نوع اول ودوم ، فقط یک موضوع درسی(از بین دروس ریاضی، علوم،مهارت های زبانی، مطالعات اجتماعی وهنر)، با تربیت بدنی(البته با فعالیت های جسمانی این موضوع درسی مثل بازی های ورزشی، مهارت های حرکتی) تلفیق می شود.اما در سومین روش مفاهیم بیش از یک موضوع درسی با مفاهیم تربیت بدنی تلفیق می شوند. تفاوت روش های اول ودوم فقط در تقدم وتاخر موضوع است. به عبارتی دیگر در نوع اول موضوع درسی مبنای آموزش است اما با مفاهیم تربیت بدنی تلفیق می شود.اما در روش دوم موضوع مفاهیم تربیت بدنی مبنای آموزش بوده وموضوعات دیگر درسی را به یاری می گیرد.

پیش نیازهای ساخت بازی های ورزشی تلفیقی 

برای ساخت یک بازی ورزشی تلفیقی، حداقل نیازمند آگاهی از موارد ذیل وتوانایی بهره گیری از آنها می باشیم:

ü     آگاهی از مفاهیم کلی و واحدهای درسی کلیه دروس در هر پایه (البته نکات ومفاهیم برجسته که یادگیری آنها به تنها مشکل باشد وضمنا امکان تلفیق وجود داشته باشد). بطور مثال مفاهیم و واحدهای اصلی درس تربیت بدنی در پایه دوم ابتدایی عبارتند از : حرکات پایه و وضعیت بدنی- آمادگی جسمانی و فعالیت بهداشت تغذیه و ایمنی در ورزش آشنایی با رشته های مختلف ورزشی

ü     محوریت قرار دادن مفاهیم کلی و واحدهای درسی تربیت بدنی در هر پایه برای تلفیق با سایر دروس در هر پایه.

ü     امکانات ؛ فضا؛ تجهیزات وسطح توانایی های دانش آموزان.

ü     چگونگی مشارکت با سایر معلمان وکادر مدرسه.

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ