سفارش تبلیغ
صبا
دانشمند از روزه دار شب زنده دار مجاهد در راه خدا، پاداش بزرگتری دارد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 91 اردیبهشت 1 , ساعت 5:18 عصر

به نام خدای خوبیها
جامعه ایده آل آن نیست که در آن ھمه چیز داشته باشیم بلکه آنست که در آن پیوسته مسأله ای برای دست یافتن وجودداشته باشد و ما توانایی و علاقه به دست آوردن آن را داشته باشیم .
یادگیری یعنی آفریدن تصویر بھتر ، زیبایی شناسی و زیبایی شناسی یعنی آفرینش.
توسعه ، فرآیندی است که توسط آن ، فرد ، تواناییھا و اشتیاق ارضای آرزوھای خود و دیگران را افزایش میدھد .
توسعه ، افزایش ظرفیت و توانایی است نه افزایش دستاورد .
توسعه یعنی : با آنچه داریم چه می توانیم کرد نه این که چقدرامکانت ومنابع  داریم .
توسعه بیشتر به کیفیت زندگی مربوط است تا به سطح زندگی
رشد : افزایش در اندازه یا تعداد است ، در سازمانھا اندازه رشد می کند .
در جمعیت ھا تعداد رشد می کند .
در سیستم جدید مدیریت کلیه ی افراد می بایستی در کار خود قابلیت تصمیم گیری مستقل و خود مدیریتی را دارا باشند که مستلزم توسعه ی مھارت ھای حرفه ای ، رفتاری و فکری و ابعاد شخصیتی ، نگرشی و اعتبار حرفه ای است .
راھبرد ، کارآمدترین راھی است که در اجرای رسالت سازمان به کار گرفته می شود . میتوان راھبرد را تغییر داد .رسالت ، یک مقصود بسیار فراگیر است که می تواند ھمه ی اعضای سازمان و فعالیت ھای آنان را جھت دار کند .
سازمان ھای یادگیرنده در فقدان عنصر حیاتی یادگیری ، سازمان ھا و افراد ، تنھا ، شیوه ھای کھنه را با مثالھا یا بیانھای جدید تکرار می کنند . یادگیری سازمانی فرآیند بھبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بھتر است .
یادگیری سازمانی  1-بھبود عملکرد 2-مھارت آموزی3- دانش
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختار و استراتژیھا به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند . بھبود مداوم نیاز به یادگیری مداوم سازمان دارد . تعھد سازمان به یادگیری مداوم یعنی : (تغییر رفتار سنتی)
فرآیند : دگرگونیھای تدریجی (مستمر ، پویا ، روشمند ، ھدفمند)
بازمھندسی یک فرآیند تولید ، نیاز به مشاھده جھان به طریقی نو و تلاش عملی در جھت اجرای یافته ھای جدیددارند .
سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد ، کسب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده ی دانش و دیدگاه ھای جدید باشد .
در جھان نوین : مسوولیت مدیریت خلق قابلیت یادگیری سازمانی است .
گفتمان ، بیان رسمی و منظم و معمولاً مشروح عقیده ای درباره ی یک موضوع/بیان مسلط
گفت و گو ، راه زایاندن و پروراندن معرفت است . (سقراط)
در  گفت و گو گوینده خود را مسلط به تمامی حقیقت نمی داند به ھمین سبب رقیب و مخالف را به رسمیت می شناسد . غلبه و خاموش کردن از لوازم این گفت و گو نیست .
« توسعه معرفتی » . در پی آنست که ھم معرفت خود را رشد دھد و ھم دیگران را در این راه کمک کند گفت و گو ھدفمند است . بر فھم و نقد استوار است نه بر حمله و دفاع
ھدف گفت و گو تعریف مسأله و حل آن می باشد .
در گفت و گو می بایست راه را با دیگران پیمود .
اگر از تاریکی شب نترسی ، روز بعد آفتاب تازه ای خواھی دید .ما باید کارھا را به عھده ی مردم بگذاریم و نھادھای نظریه پردازی و اندیشه پردازیِ پشتیبان آن را ایجاد کنیم .
« نه بسنده به تشکیلات لَخت اداری و دیوان سالاری که مردم سالاری سازمان ، منطقه ،  برنامه ریزی برای رشد جوامع نه ابزاری برای تبلیغ (باید به فکر حل مسأله ھای محیط بود نه حفظ قدرت) مدرسه»
برنامه ریزی : شامل تعیین کردن ھدف و وضع نمودن خط مشی بر تبدیل ھدف به صورت برنامه عملیاتی و پیش بینی چگونگی اجرای آن می باشد .
به عبارت دیگر : برنامه ریزی بر اساس پیش بینی و دورنگری درباره ی این که برای رسیدن به ھدف معینی چه کاری ، چگونه ، در طی چه مدت زمان ، به وسیله ی چه افرادی بایستی انجام شود ، استوار است .
به دیگر عبارت : برنامه ریزی طرح تدابیری است که به بھترین صورت امکانات موجود را برای رسیدن به ھدفھای آموزشی ، پرورشی ، فرھنگی و غیره به کار می گیرد .
رھبران ؛ طراح ، معلم و خدمتگزارند این نقشھا نیاز به مھارتھای نوین دارد . توسعه از قانون تدریج وتداوم پیروی می کند تصمیمھای کلیدی سیستمی شود نه فردگرایانه تصمیم گیرنده کاریزما نیست .
آرمان باعث عدم ناامیدی می شود امیدواری است تخیلی ھم نیست .
طرح آرمانی نظامی است که طراحان جایگزین ھر نظام دیگری می کنند . در صورت آزادی عمل ، پس باید :
1  از نظر فنی ، امکان پذیر باشد 2  از نظر عملیاتی ، مقدور باشد 3  توانایی یادگیری وسازگاری سریع داشته باشد .
مراحل مربوط به فرآیند طرح آرمانی  1  انتخاب رسالت 2  تعیین ویژگیھای مطلوب طرح 3  طراحی نظام
1  یادگیری : بھبود عملکرد ، رفتار
2  سازگاری و سازگار کردن : پاسخ دادن به تغییرات داخلی و خارجی برای محافظت از عملکرد یا بھبود آن
3  رسالت ، یک مقصود بسیار فراگیر است که می تواند ھمه اعضای سازمان و فعالیتھای آنان را جھت دار کند .
رسالت ، سازمان را برای یک فعالیت ھماھنگ و بسیج می کند .
رسالت ، مقصودی است که نقشھای مختلف را که یک نظام ایفا می کند با ھم تلفیق کرده ھمبستگی و یکپارچگی ایجاد می نماید .
مشارکت : عصر خرد جمعی ھیچ یک از ما باھوش تر از ھمه ما نیست (بلانچارد)
ثروتمند کسی است که کمترین ھا را نیاز دارد .            جامعه اخلاقی مھرورزی
ھمه سنگ را دیده ایم ولی ھمه درھرسنگی مجسمه تراش نخورده ای را ندیده اند مگر لئوناردو داوینچی(حنا مخملباف)
آموزش مانع کشف است . (پیاژه)
عاملِ مھمِ فرھنگ عمومی روحیه علمی است .اگر بخواھیم آموزش و پرورش اصلاح شود ، باید نظریه داشته باشیم  درباره ی :یاددھی  یادگیری ، مدیریت ، برنامه ریزی درسی ، برنامه ریزی آموزشی و ... برنامه ریزان آموزشی باید بر اساس این نظریه ھا اقدام نمایند .
کارشناسی مبتنی بر روش علمی باید مدلی طراحی کرد برای برنامه ھای متعدد در جامعه به روز و شاید ھم  لحظه
به ظیفه و کار سازمان:
1  تولید اندیشه
2  تبدیل اندیشه به راھکار
این تیم می خواھد ،و من ھای پرتوانِ خودآگاه، سنگ بنای تیم ھای بزرگند .زیرا معیار ما برتری است ھیچگاه تعھد خود رانسبت به برتر بودن از یاد نمی بریم روز بعدِ ما برتر از قبل باید باشد .
کار مدیران پویا : شکار اندیشه و پیدا کردن راھکار عملیاتی .
سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد کسب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده ی دانش و دیدگاه ھای جدید می باشند . تغییر نگرش در این خصوص قدم اول است .
مسوولیت مدیریت خلق قابلیت یادگیری سازمانی است .
نیاز ، به معنی کمبود و احتیاج فاصله ای است میان آنچه ھست و آنچه باید باشد و نیز انگیزه ای که موجب  فعالیت موجود زنده می شود .
نیازھای عاطفی ، ارضای این نیازھا به ویژگی ھایی از قبیل شادمانی ، لذت ، محبت ، علاقه ، رغبت و ... فرصت بروزمی دھد .
نیازھای اجتماعی ، در بردارندهی نقشمتقابل انسانھاست در زمینهی ارتباط با دیگران ؛ مھرورزی ، تکنیکھای ارتباطی.
نیازھای شناختی ، شامل کسب معرفت برای دستیابی به ایمنی اساسی در زندگی است ارضای آن از قبیل : کنجکاوی ، احساس یادگیری و ...
نیازھای روانی  حرکتی ، شامل فعالیتھایی از قبیل : مھارتھای دستی ، حرکتی و ...
نیازھای زیبایی شناسی ، ارضای این نیازھا به ویژگیھایی از قبیل : تھییج ، شادی ، حسن تقارن و تناسب و ...
نیازھای ارزشی و عقیدتی ، با تقرّب به خداوند به اعتلای روح در رشد فضایل اخلاقی می پردازد . مسوولیت دربرابر خدا مانع بیھویتی و بی ھدفی و ...
راھبرد : فن یا عمل تجھیز و به کارگیری نیروھا و توانایی ھا در جھت دستیابی به یک ھدف
استراتژی : مجموعه ی برنامه ھا ، نقشه ھا و اقدام ھای سازمان یافته برای دست یابی به یک ھدف
استراتژی : ھرگونه سیاست درازمدت و ھمه جانبه برای دست یابی به ھدفھای اساسی ، سیاست گذاری
راھبرد : کوشش ھایی برای تطبیق و تناسب بین فرصت ھا و تھدیدھای بیرونی و نقاط قوت و ضعف درونی ھستند .
اصل : رابطه دو یا چند متغیر و مفھوم که به تأیید تجربی رسیده باشد .
شاخص ( ابزار اندازه گیری ) دو گروهند 1-کمی (نشانگر) 2- کیفی (ملاک)
چیزی است که داده را با آن می سنجیم . مانند نمره قبولی ملاک موفقیت
ملاک : عبارت است از آنچه برای ارزیابی یک برنامه ی مھم شناخته شده است .
سازماندھی : عمل سازمان دادن پدید آوردن نظام در چیزی یا جایی
مدیریت : اسم ، عمل یا فن اداره کردن ، توانایی اداره کردن ، مھارت اجرایی ، مجموعه کسانی که کاری را اداره می کنند.
قدرت زنجیر به اندازه ی ضعیفترین حلقه ی آن است .
برنامه ریزی : سازماندھی امیدھاست
 اھداف
 سیاست گذاری
 برنامه ریزی
 استراتژی و خط مشی گذاری
 با شاخصھا و ملاکھا (ساخت شاخصھای
کیفی)
تولید شاخصھا که ھمان نیازھاست .
تبدیل نظارت به پژوھش            
نظارت1- بازخوردی جھت بھبود عملکرد 2- دادهھایی برای تصمیمات بعدی (کاربست نظارت پژوھشی) مانند نظارتِ پژوھشی
درباره ی کلاسھای پرورشی با ابزارِ پرسشنامه یا چک لیست
بقای سازمان به برنامه ریزی و چاره اندیشی است .
کیفیت : ھزینه کمتر ، اصلاح روشھا ، محصول مشتری مدار
کیفیت : صحیح و به موقع انجام دادن کار از ابتدا تا انتھا
کیفیت در یاددھی  یادگیری ھماھنگیِ آموزش و پرورش است با (مشتری) دانش آموز از نظر زمان ، مکان ،
پس بایستی زمینه ھای خواستن و شور و شوق او را فراھم آوریم تا به « او باید بخواھد » محتوا و روش یادگیری
کیفیت آموزشی و پرورشی دست یابیم .
به پژوھش برتریھا بپردازیم نه بررسی واماندگی ھا
آموختن از درون و برون سازمان یعنی سازمان یادگیرنده
و وقت زیادی را با برجستگان ھمکار بگذرانیم و از آنان بیاموزیم .
باید خوبھا را به برجسته تبدیل کنیم و اگر بتوانیم به برجسته ھا در پرورش اندیشه ھای نو کمک کنیم دست کم به ھرس کردن علفھای اضافه بپردازیم تا چیزی مانع رشد و حرکت آنان نشود . مانند روان کردن سلسله مراتب و حذف کارھای اضافه و زاید و گوش داریم به تشخیص نوای سازی ویژه در غریو سر و صداھا که به ھوشمندی نیاز دارد .
سیستم سازی : اندیشه ھای گوناگون در یک نظام منطقی یعنی نظامی که مبتنی بر فھم و خرد استوار است به یکدیگر بپیوندند .و نتیجه ی پیوند اندیشه ھا باید راه رسیدن به قلّه ھا را کوتاه و ھموار سازد ؛ حتی اگر منجر به تغییرِ سیستم قبلی یا حذف آن باشد .لیست کل یادداشت های این وبلاگ