سفارش تبلیغ
صبا
هرکه برادرش را در کاری ناپسند ببیند و بتواند او را از آن بازدارد و این کار را نکند، به او خیانت کرده است . [امام صادق علیه السلام]
 
شنبه 91 اردیبهشت 9 , ساعت 5:0 عصر

به نام خدای مھربان
ھمیشه راهھای بھتری وجود دارد .
در عصر ا طلاعات و ارتباطات ، مبادله ی تجربیات، پلی است به دستیابی ایدهھا.
با بازتعریف ھوشمندانه ی ھمه ی مدلھای رایج و استفاده دیگرگون از ھمه ی امکانات مدرسه، با توجه به علایق و تفاوتھا، از فرو ریختن دیوار کلاس و مدرسه و استوار نمودن آموزش و پرورش
دانایی محور بر جامعه و تلفیق آن با زندگی . و مستند نمودن فعالیتھا،پروژهھا و طرحھا بر پایه اصول تعلیم و تربیت فرھنگ غنی ما، با تحریک تشویق به واگرایی و خلاقیت و حمایت از ابتکارات و نوآوریھای جسورانه، تا آموزشی که حقٍّ دانش آموز است، به یادگیری، که وظیفه ی اوست با شادی و نشاط ، تبدیل شود . و تا ھمه درسھا ، را ھی برای دانستن و دانستن برای به کار بستن در زندگی فردی و با ھم زیستن ، بودن و مسوولیت پذیرفتن باشد نه انبار حفظ ، که تحول ذھنِ باز و روشن .
و این مجموعه مستند بر اساس اندیشه ھای فوق ، نه ساختگی که واقعی است و توانمندی و
تغییر از مدرسه را نوید می دھد . تا ھر مدرسه ای ، بر اساس ویژگیھای خودش، مشکلی را
رفع ، مسأله ای را ھنرمندانه حل و ایده ای را پردازش کند .
و این فقط قطره ای است از دریای موّاجِ شور و شوق و شعور مدارس در دوره ی آموزش و پرورش عمومی با مشارکت ، مسوولیت پذیری و ھمدلی بین دانش آموزان ، مدرسه ، خانواده و جامعه .با این باور (و به استنادِ نظارت جامع پژوھش محور از 3300 مدرسه شھر تھران:) که مدارس پیش روترند . و اگر ما بتوانیم با اقدامی پژوھشگرانه این ھمه اقدام پژوھی را مبادله نماییم و بر این مبادله ی بین مدارس ، منا طق و استانھا استمرار ببخشیم، آنگاه آموزش و پرورش جایگاه علمی  پژوھشی خود را باز خواھد یافت و با برنامه ریزی ، سواد علمی فناورانه (سواد منتھی به توانایی) و مھارتھای اساسی خواندن ، نوشتن و حساب کردن با مھارتھای زندگی و پرورش تفکر در ھم آمیخته ، دانش آموزان عزیز میھن اسلامی ما برای طراحی و خلق آیندهای متعادل ، انسانی و شرا فتمندانه از ھم اکنون آماده خوا ھند شد . تا زیباتر بنگرند و بھتر زندگی کنند در پناه پروردگار مھربان و اینک مستندسازی ایدهھا در پی آن است که ایده ھای گوناگون را شناسایی ، تصویربرداری و تحلیل نماید تا بدین طریق :
از گلوله ھای برف به جای آب شدن بھمن بسازیم .لیست کل یادداشت های این وبلاگ