سفارش تبلیغ
صبا
دوستی پادشاهان و خیانتکاران، کمتر می پاید [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 91 اردیبهشت 8 , ساعت 7:0 عصر

اگر کودکی با ...

اگر کودکی با انتقاد و انتقاد کردن زندگی کند      
                  می آموزد که ھمه را محکوم کند
اگر کودکی با خشونت زندگی کند
                  می آموزد که بجنگند
اگر کودکی با ریشخندزندگی کند
                  می آموزد که خجالت زده باشد
اگر کودکی با شرمساری زندگی کند
                  می آموزد که احساس گناه پیدا کند
اگر کودکی با اغماض زندگی کند
                  می آموزد که بردبار باشد
اگر کودکی با تشویق و دلگرمی زندگی کند
                  می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد
اگر کودکی با تمجید زندگی کند
                   می آموزد که قدردان دیگران باشد
اگر کودکی با عدالت زندگی کند
                    می آموزد که ھمواره دادگر باشد
اگر کودکی با ایمنی زندگی کند
                     می آموزد که ایمان داشته باشد
اگر کودکی با تأیید زندگی کند
                    می آموزد که خود را دوست بدارد
اگر کودکی با پذیرش زندگی کند
                   می آموزدکه به دنبال عشق در دنیابگردد
             « دروتی النولت »لیست کل یادداشت های این وبلاگ