سفارش تبلیغ
صبا
همه زهد در دو کلمه از قرآن فراهم است : خداى سبحان فرماید « تا بر آنچه از دستتان رفته دریغ نخورید ، و بدانچه به شما رسیده شادمان مباشید . » و آن که بر گذشته دریغ نخورد و به آینده شادمان نباشد از دو سوى زهد گرفته است . [نهج البلاغه]
 
شنبه 91 دی 23 , ساعت 1:44 صبح

به نام خدایی که جان آفرید .
سوره حمد یا امُّ الکتا ب: 1-امام صادق (ع) فرمود: اسم اعظم خداوند درسوره حمد است و خداوند به آیات سوره حمد امر فرمود که به زمین فرود آیند آنها به عرش درآویختند و گفتند پروردگارا مارا به کجا می فرستی ؟ خدافرمود:فرود شوید که به عزت وجلا لم سوگند که هیچ کس ازآل محمد(ص) وشیعیا ن آنها شما را در هر روز دنبال نماز واجبش نخواند جز اینکه به نظر مخصوصی در هر روز هفتاد بار به او نظر کنم ودر هر نظر هفتاد حاجت او را براورم واو را با آنچه گناه دارد بپذ یر م .2-پیامبر (ص) فرموده :این سوره شفای هر دردی است جز مرگ.

سوره بقره: امام صادق (ع) فرمودند: 1- هر کس سوره بقره وآل عمران را بخواند این دو درروز قیامت مانند دو پاره ابر یا دو سایبان بر سر او سایه می اندازند.2-پیامبر (ص)فرمود:هر کس سوره بقره را بخواند ثواب کسی به او داده می شود که به مدت یکسال در چنان وضعیت خطر ناکی مرزبان کشور اسلامی باشد که لحظه ای از ترس وهراس آرام نگیرد.3-پیامبر (ص) فرمودند :هر کس در تعقیب نماز واجب آیت الکرسی را بخواند هنگام مرگش خداوند ذوالجلال خود اورا قبض روح خواهد کرد ومانند کسی می شود که درخدمت پیامبران خدا جنگیده وشهید شده باشد.

سوره آل عمران:1پیامبر (ص) فرمودند:هر کس روز جمعه این سوره را بخواند خدا وفرشتگانش تا غروب آفتاب بر او درود می فرستندوهمچنین فرمودند: هر کس این سوره را بخواند به تعداد هر آیه آن یک وسیله ایمنی روی پل جهنم به او داده می شود.

سوره نساء:حضرت علی (ع) فرمودند:هرکس این سوره را درهر جمعه بخواند از فشار قبر ایمن خواهد بود

سوره مائده: امام باقر (ع) فرموده:هر کس این سوره رابخواند به اندازه هر یهودی ونصرانی که در دنیا هست ده حسنه خواهد داشت وپاک می شود از پروندهاش ده سیئه ورتبه معنوی او نیز ده درجه بالاتر خواهد شد.

سوره انعام:امام صادق (ع) فرمودند: سوره انعام یکجا نازل شده ودر حال نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه می نمودند تا بر پیامبر (ص) نازل شد وهمانا هفتاد جای آن اسم الله ذکر شده است واگر مردم می دانستند در آن چیست آن را ترک نمی کردند.

سوره اعراف»:امام صادق (ع) فرمود:هر کس این سوره را در هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که هیچ ترس واندوهی ندارد واگر در هر جمعه بخواند در روز قیامت مورد محاسبه قرار نمی گیرد ویکی از محکمات قرآن در آن است .

سوره:انفال:امام صادق (ع) فرمودند: کسی که در هر ماه سوره انفال و توبه را بخواند هیچگا ه گرفتار هیچ نفا قی نخواهد شد واز شیعیان علی (ع) خواهد بود.

سوره یونس:امام صادق (ع) فرمودند: هر کس  هر دو ماه یا سه ماه یک بار سوره یونس را بخواند از جاهلان نمی باشد ودر روز قیامت از مقرّبین خواهد شد.                             

سوره هود:امام باقر (ع) فرمود کسی که در هر جمعه این سوره را بخواند خداوند او رادر روز قیامت در گروه پیامبران بر می انگیزد ودر آن روز او را بی گناه خواهند دانست.

سوره یوسف:امام صادق (ع) فرموده:کسی که سوره یوسف را در هر روز یا در هر شب بخواند در روز قیامت در حالی برانگیخته می شود که مانند یوسف زیباست ودر روز قیامت هیچ ترسی به او نخواهد رسید واز بهترین بندگان صالح خداوند است واین سوره در تورات نیز آمده است.

سوره رعد:امام صادق (ع) فرمودند: کسی که این سوره را زیاد قرائت کند هیچ گاه خداوند او را گرفتار صاعقه نمی کند گرچه ناصبی باشد واگر مؤمن باشد بدون حساب او را وارد بهشت خواهد نمود وشفا عت او را در مورد همه خاندان و برادرانش پذیرفته خواهد شد

سوره ابراهیم:امام صادق (ع) فرموده: کسی که در هر جمعه سوره ابراهیم وحجر را در دو رکعت با هم بخواند هیچ گاه دچار فقرودیوانگی ومصیبت نخواهد شد

سوره نحل: امام باقر (ع)فرمودند: کسی که در هر ماه سوره نحل را بخواند از جریمه دادن وهفتاد نوع بلا که کوچکترین آنها دیوانگی وجذام وپیسی است محفوظ می ماند ومسکن او (جنت عدن) است که وسط بهشت است

سوره بنی اسرائیل:امام صادق (ع) فرمودند: کسی که این سوره را در هر شب جمعه قرائت کند تا قائم آل محمد(ص) رادرک نکند واز اصحاب او نباشد نخواهد مرد

سوره کهف:پیامبر (ص) فرموده کسی که این سوره رابخواند تا هشت روز از هر فتنه ای محفوظ مانده واگر در مدت این هشت روز دجّال خروج کند از شر او در امان می ماند. واگر آیات آخر سوره را حفظ کند نور وروشنایی برای او در قیامت خواهد بود.

سوره مریم: امام صادق(ع) فرمودند:کسی که بر خواندن سوره مریم مداومت نماید تا زمانی که از لحاظ جانی ومالی وفرزندان به بی نیازی نرسد نخواهد مرد ودر آخرت از یاران عیسی (ع)خواهد بود ودر آخرت مانند دارایی سلیمان در دنیا به او خواهند داد.

سوره طه:پیامبر(ص) فرمودند :خداوند سوره طه ویس را قبل از آفرینش آدم به دو هزار سال برای فرشتگان قرائت نمود وهنگامی که فرشتگان این بخش از قرآن را شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل می گردد وخوشا به دلهایی که آنها را در خود پذیرا می شود وخوشا به زبانهایی که این سوره ها بر آنها جاری می گردد.

سوره انبیاء: امام صادق(ع) فرمودند: کسی که به خاطر علاقه به سوره انبیاء آن را تلاوت نماید مانند کسی خواهد بود که در بهشتهای ناز و نعمت با همه پیامبران هم نشین است. و در طول زندگانی خود در چشم مردم شخص متشخصی خواهد بود.                                                                 

سوره حج :امام صادق (ع) فرموده : کسی که هر سه روز یک بار سوره حج را تلاوت نماید یک سال نمی گذرد که به حج می رود واگر در سفر حج بمیرد . وارد بهشت می شود.

سوره مومنین : امام صادق(ع) فرمودند: کسی که سوره مومنین را قرائت کند خداوند او را تا آخر عمر سعادتمند می نماید . و اگر هر جمعه ان را بخواند. در بهشت برتر همراه با پیامبران و رسولان خواهد بود.

سوره نور: پیامبر (ص) فرمود: هر کس این سوره را قرائت کند به تعداد هر مرد و زن مومن خدا به او ده حسنه خواهد داد .

سوره فرقان: امام کاظم (ع) فرموده: هر کس هر شب این سوره را بخواند خداوند هیچ گاه او را عذاب ننموده و او را مورد محاسبه قرار نداده و منزل او در بهشت برتر خواهد بود.

سوره شعراء: پیامبر(ص)  فرموده: هر که این سوره را بخواند به تعداد هر مرد و زن مومن ده ثواب برای او خواهد بود. و رو ز قیامت در حالی از قبرش بیرون خواهد آمد که  با صدایی بلند ذکر (( لا اله الا الله)) خواهد گفت و کسی که وقت صبح ان را تلاوت کتد به مقامی می رسد که گویی تمام کتاب هایی را که خدا نازل فرموده خوانده است.

سوره نمل:پیامبر (ص)فرمودند: کسی که این سوره را بخواند خداوند به تعداد کسانی که سلیمان را تصدیق ویا تکذیب کرده اند وهمچنین هود وشعیب وصالح وابراهیم را ده حسنه به او می دهد  و به هنگام رستاخیز که از قبرش بیرون می آید ندای لا اله الّا الله سر می دهد .

سوره قصص: پیامبر (ص) فرموده: کسی که این سوره را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که مو سی را تصدیق ویا تکذیب کردند ده حسنه به او داده می شود وفرشته ای در آسمان ها وزمین نیست مگر اینکه در روز قیامت گواهی بر صدق او می دهد .

سوره عنکبوت:پیامبر (ص) فرموده: هر کس این سوره را بنویسد وآبش را بنوشد همه درد ومرضش با قدرت خدا محو می شود.

سوره ر وم: رسول خدا فرموده: کسی که این سوره را بخواند پاداشی معادل ده حسنه به تعداد هر فرشته ای که میان آسمان وزمین تسبیح خدا می گوید  خواهد داشت و آنچه را در روز وشب از دست داده جبران خواهد کرد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ