سفارش تبلیغ
صبا
خشم، خردها را تباه و از درستی دور می کند . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 91 فروردین 24 , ساعت 3:17 عصر

عملیاتی کردن برنامه ریزی پنج مرحله دارد :
1  مقیاس ھا ، چگونه اندازه گیری می کنید ؟ (مقایس های اسمی رتبه ای فاصله ای نسبتی)
2  شاخص ھا ، معیارھایی که بشود با آنھا مقایسه نمود . (ابزار اندازه گیری)
(SWOT) (T) تھدیدھا (O) فرصت ھا (W) ضعف ھا (S) 3   شناخت قوت ھا
4  تھیه مأموریت ھا و برنامه ھای عملیاتی (چه چیزی ؟ چگونه ؟ چه کسی ؟ چه موقع ؟ چرا ؟)
5  ضوابط عملکرد که باید به چند سوال پاسخ گفت
1  آیا برنامه با اھداف ، سیاست ھا ، استراتژی ھا مطابقت دارد ؟
2  آیا برنامه ھا از ملاکھای نتیجه گرا برخوردار است ؟
3  آیا قابل حصول است ؟
4  آیا از نظر منابع انسانی ، مالی و امکانات ، عملی است ؟
5  آیا برنامه قابل ارزیابی است ؟
سطوح برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش 1
الف) سطح ھدف
آموزش و پرورشی که به برنامه ریزی استراتژیک اعتقاد دارد ، عوامل زیر را مبنای انتخاب اھداف و رسالت ھای خود قرار میدھد :
1  آمایش سرزمین          2  انسان مطلوب     3  جامعه مطلوب  4  شرایط و ضرورتھای خاص جامعه   5  تحولات علم و فنآوری       6  جامعه جھانی
برنامه ریز استراتژیک این اھداف را بیشتر مورد توجه قرار می دھد که این ھا فراسوی کلان است و فراسوی  کلان بیشتر ھدفی است ، ایده آل ترند ، ذھنی ترند و آینده گراترند . سھل الوصول نیستند ، عملیاتی نیستند، فراتر از سازمان ھستند ، دسترسی به آن ریسک پذیری  و ھزینه بیشتر می خواھد .
ب) سطح راھبردی یا استراتژیک (اینھا عملیاتی ترند)
به مجموعه عواملی که زمینه ھای تحقق اھداف سطح قبلی را فراھم می آورد گفته می شود . این عوامل به  تدریج از سطح ھدف و رسالت به سطح سیاست ، خط مشی و عملیات که عینی و عملیاتی نیز ھستند ، طراحی می شود .
ده مورد زیر از سطح کلان شروع شده و به سمت خرد و عملیاتی شدن نزدیک می شود .
1  ساختار مناسب و انعطاف پذیر که به مجموعه ی قوانین ، مقررات ، سلسله مراتب ، نقش ھا و شرح وظایف رسمی پیش بینی شده اطلاق می شود که زمینه ھای اجرایی اھداف استراتژیک را فراھم می سازد .
2  در نظر گرفتن نیازھای محلی و منطقه ای
3  گرایش به سوی عدم تمرکز مثل اختیار برنامه ریزی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی به یک منطقه
4  شایسته سالاری در مدیریت
5  منابع ، امکانات و فضای مناسب که برنامه ریز استراتژیک توجه خاص به روشھا و منابع دارد و موفقیت خود را در گرو تجھیز منابع و امکانات می بیند . (در نظام جدید متوسطه ھدف آرمانی بود اما امکانات نبود و به صرف داشتن ھدف به چنین آرمانی نمی توان دست یافت) .
6  نیازھای فردی و گروھی
7  تلفیق فوق برنامه و برنامه (فوق برنامه در حاشیه نباشد)
8  کاربردی و عملیاتی بودن برنامه ھا
9  برنامه ھای درسی مناسب
10  روش ھای تدریس مبتنی بر روش ھای فعال نه سنتی
اینجا ترتیب رعایت شده و از کلان شروع شده و به سمت خرد می رود .
انواع برنامه ریزی در سطح کلان :
1  رویکردبرنامه ریزی انسانی،پیشینه،پیش بینی نیروی انسانی موردنیاز به عنوان کمک به تصمیم گیری در آموزش و پرورش
2  ضرورت برنامه ریزی انسانی
3  روش تخمین نیروی انسانی ، روش سرانگشتی ، نظرخواھی از کارفرمایان ، مقایسه بین المللی ، نسبت به جمعیت
4  روش پیش بینی نیروی انسانی ، پیش بینی تقاضا برای نیروی انسانی تحصیل کرده ، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا
5  محدودیت ھای رویکرد برنامه ریزی نیروی انسانی
6  اصلاح روش برنامه ریزی نیروی انسانی
تعریف استراتژی
تعیین خطوط حرکت یا انتخاب راه ھای رسیدن به اھداف ھستند . دکتر میرکمالی (استراتژی ، خط مشی ، راھبرد)
استراتژی ھا ، روش ھا ھستند .
خط مشی : استراتژی