سفارش تبلیغ
صبا
دانش دو گونه است : دین شناسی و کالبد شناسی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 90 اسفند 5 , ساعت 6:7 عصر

امروزه مدارس ما بویژه مدارس چند پایه روستایی به جهت کثرت دانش آموز -کثرت مواد درسی ودر مقابل کمبود شدید وقت *جهت پایداری وثبات یادگیری نیازمند اجرای فعالیت های مکمل وفوق برنامه می باشد .که بطور مختصر اهمیت - تعاریف -اصول واهداف تهیه آن در ذیل ذکر گردیده که در فرصتی به آشنایی مواردی از اجرای آن ذکر خواهد شد .

اهمیت فعالیتهای مکمل وفوق برنامه

در مدارس هدف انتقال دانش نیست بلکه هدف مدارس یاد دادن است یعنی ایجاد شرایط برای یادگیری . مدارس به ویژه مقاطع ابتدایی و راهنمایی محل کشف و بروز استعدادهای افراد و تمرین و تثبیت آنهاست.

 

تعاریف فعالیت مکمل وفوق برنامه

در متون مختلف تعریف متعددی برای این فعالیت ها ذکر شده که مختصری از آن بیان می گردد.

*مجموعه‌ای از تجارب ، فعالیت‌ها و فرصت‌هایی که در درون کلاس درس یا خارج کلاس و مدرسه طراحی می‌شوند و‌به دگرگون ساختن محیط آموزشی وتبدیل آن به محیطی پرنشاط وپویا می‌انجامد

- به آن دسته از فعالیت های دانش‌آموزان‌که نیازمند حدّی ازنظارت‌مدرسه‌ومتفاوت‌ازآموزش‌کلاسی‌است‌ اطلاق می‌گردد

* فعالیتی که به منظور حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضای آزاد ودر عین حال مرتبط با موضوعات درسی طراحی می شود.

* به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس   آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کلاس انجام   شود ، فعالیت مکمل گفته می شود.

*  چنانچه این فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی باشد و یا در  راستای آموزش استعدادهای خاص فراگیران باشد ، فعالیت فوق برنامه گفته می شود.

اهداف تهیه فعالیت های مکمل وفوق برنامه

* درونی سازی وتعمیق یادگیری

*غنی سازی برنامه های درسی

* به روز نمودن فعالیت های یاددهی- یادگیری

*توجه به تفاوتهای فردی وپرورش استعدادهای خاص

*ایجاد زمینه توسعه مهارتهای زندگی

اصول طراحی فعالیت های مکمل وفوق برنامه

*توجه به لذت بخش بودن آن

*توجه به روشهای فعال یادگیری - یاددهی

*توجه به نقش تعاملی معلم ودانش آموز

*توجه به مسایل واقعی زندگی (مسائل محلی -منطقه ای وبومی)

*توجه به رشد همه جانبه ابعاد شخصیتی دانش اموزان

*توجه به امکانات مدرسه ونیازهای دانش آموزان

«برگرفته از نوشته های آقای هوشنگ جمشیدی»

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ