سفارش تبلیغ
صبا
تفکّر مایه زندگانی دل بیناست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 91 فروردین 21 , ساعت 6:7 عصر

نامه آبراھام لینکلن به آموزگار فرزندش:
… آموزگار عزیز
فرزندم باید بداند که ھمه مردم عادل و ھمه آنھا صدیق نیستند ، به پسرم بیاموزید به
ازای ھر شیاد ، انسانھای درست و صدیق ھم ھست و در ازای ھر سیاستمدار خودخواه ،
رھبر باحمیّت و به ازای ھر دشمن دوستی ھم ھست .
آموزگار عزیز ، میدانم وقت می گیرد اما اگر او با کار و زحمت خود کاسبی کند بھتراست از اینکه پنج دلار پیدا کند ، به او بیاموزید از باختن پند گیرد و از پیروز شدن غره نشود .
به او نقش و تأثیر خندیدن و کتاب را آموزش دھید ، به او بگویید تعمق کند و به پرواز ، به گلھا و زنبورھا دقیق شود . به او بیاموزید بھتر است مردود شود تا با تقلب قبول شود ، به او یاد دھید با ملایم ھا
ملایم و با گردنکشان ، گردنکش باشد ، به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد ،
حرف ھا را بشنود و درست ھا را انتخاب کند ، به او ارزش ھا را یاد دھید .به او بیاموزید در اوج اندوه تبسم کند ، به او یادآوری کنید در اشک ریختن خجالتی نیست ، به او بیاموزید برای فکر و شعورش قیمت گذارد اما برای دل نه !
آموزگار عزیز
در کار تدریس ملایمت کنید ، او را نازپرورده نکنید ، بگذارید تا شجاع باشد البته تمامی اینھا توقع زیادی است ، با اینکه او کودک کم سن و سالی است ولی فرزند خوبی است ؛
مراقبش باشید …لیست کل یادداشت های این وبلاگ