سفارش تبلیغ
صبا
بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی [از سفارشهای خضر به موسی علیه السلام]
 
دوشنبه 91 فروردین 14 , ساعت 12:21 صبح

تقویت حافظه دیداری(منزور-هیله-مقازه-اسحاب-ستل)
استفاده از کارتهای تصویری به صورت 2کارت بعد 3 و4

نشان دادن کل وجزء تصویرمرکب

پرسش های زیاد درخصوص تصویر ها

به خاطر سپردن نام وترتیب اشیایی که به اونشان داده شده

تغییرات انجام شده درکلاس را بیان کند.

واژه های سخت درس راروی کاغذ نوشته وبه کودک نشان می دهیم.

از بازخورد های مشوقانه استفاده می کنیم.

تقویت تمیز دیداری(کودک در ادارک جزئیات دچار مشکل است .دوزبه جای زود-جانه به جای خانه)
دیدواگرا وهمگرا:
درنوع دید همگرا فرد به یک کلمه یا یک شیء آنقدرمتمرکزمی شودکه اشیاء اطراف آن رامبهم وغیر واضح می بیند.

دردیدواگرافقط به یک نقطه یاکلمه نگاه می کندولی کلمات مجاور آن رانیز می بیند.

برای تقویت مهارت دید واگرا می توان تمرینهای زیر راانجام داد:
کلمه نوشته شده در وسط سطر را به کودک نشان می دهیم واز او می خواهیم تابه آن کلمه نگاه کرده وسعی کند درهمان حال بدون تکان دادن چشم اشیا ء پیرامون راببیند.

یک دایره کوچک وسط تخته کلاس می کشیم ومرکز آن رابا یک نقطه مشخص می کنیم .سپس ازدانش آموز می خواهیم به مرکز دایره نگاه کندوبدون اینکه درزاویه دید خود تغییر جهت دهد اشیاء پیرامون تخته را نام ببرد.

برای تقویت مهارت دید همگرا تمرینهای زیر توصیه می شود:
دانش آموز به کلمه ای دربین یک سطر توجه کرده وسعی کند آن رابه طورکامل ودقیق ببیندوسایرکلمات سطرراندیده ویا آنها رامبهم ببیند.

دایره ای رسم کرده ومرکز آن رابایک نقطه مشخص می کنیم .سپس از دانش آموز می خواهیم روی نقطه آن چنان تمرکز کند که نتواند دایره راببیند.

فعالیت هایی برای ترمیم حساسیت شنوایی:
ازدانش آموزان بخواهید چند وسیله ی صداساز درست کنند وصدای آنها راباهم مقایسه کنند.

صداهای مختلف حیوانات را تشخیص دهد.

صداهای مختلف مثل گریه –خنده-سرفه-چک چک آب-راتشخیص دهد.

داخل قوطی های یک اندازه مقداری برنج –کوبیا-سنگ و...می ریزیم کودک باید صدای ماده داخل قوطی ها راتشخیص دهد.

صدای هرچیز راباتصویر آن تشخیص دهد.

به خانواده ی دانش آموز شفارش می کنیم از سخن گفتن بلند-واز بلند کردن صدای تلوزیون خودداری کنند.

معلم درس دیکته راباصدای معمول بیان کند.

جمله را تکرار کند.

تمرینات مربوط به پرورش دقت:
دوتصویرراکه مشابه هم هستندامادر یک یاچندموردجزیی باهم اختلاف دارند،ره دانش آموزان نشان می دهیم،واز او می خواهیم تاتفاوت های بین دو تصویر راپیداکند.

کارتهای مقوایی تهیه کنید.روی هرکدام یک کلمه بنویسیدطوری که روی هریکی از یا نقطه یادندانه آن کلمه جا افتاده باشد دانش آموز بایدنقص کلمه رابیابد.

دیکته چندنفررابرای تصحیح دراختیاردانش آموزقراردهیدتا آنهاراتصحیح کند.

برای مشکلات آموزشی که موجب غلط های دیکته می شوندچه باید کرد:
روش آموزش معلم باید بررسی واصلاح گردد

بااستفاده از کتابهای روش تدریس دانش آموزراتحت آموزش دوباره قرارداد.

به امید فردایی بهتر وبا تشکر از آقای قاسم فرج اللهی مجد دوست وهمکار گرامی
برگرفته از کتاب مشکلات املا ورفع آن اثر دکتر تبریزیلیست کل یادداشت های این وبلاگ