سفارش تبلیغ
صبا
شوخی، کینه به بار می آورد . [امام علی علیه السلام ـ در وصیّت خود به فرزندش حسن علیه السلام ـ]
 
شنبه 91 فروردین 26 , ساعت 1:11 صبح

ھواللطیف
«آیین مھرورزی»
 « توسعه کشور در گرو توسعه ھای فردی و روابط بین فردی جمعی است . »
توسعه حلم و بردباری و لطیف بودن و انعطاف توسعه احترامِ به ھم و یادگیری از ھم .
توسعه مثبت گرایی ، نگرش مثبت تأخیر توسعه یافتگی ما ھم در گرو بسیاری از این خصلت ھاست . توسعه از طریق بحث و گفت و گو به شیوه ھای آموزشی مؤثر ھنری .
تشخیص ، بسیار مھم است تشخیص آفات فکری و رفتاری .
« منطقی فکر کردن » تلاش برای عبور از حوزه احساس به علم و منطق و خرد
راھکار :
گفت و گو برای تقویت قوای فکری و رشد عقلی
1- از درون کلاس اجازه دھیم فرد شکوفا شود
با پرسشگری آنگاه جمعی از شکوفا شدگان خواھیم داشت . یعنی افرادی دارای شخصیت
فردی منسجم ، اگر رشد فردی وجود داشته باشد پیش نیاز گفت و گو نھادینه شده و نگاه به
انسان نگاه
                    بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش زیک گوھرند
و آرام آرام این احترام خود به خود تولید می شود . اگر بداند که واقعاً کیست . محال است
بی احترامی کندزیرا بی احترامی به خود را برنمی تابد من کرمت علیه نفسه ھانت علیه
شھواته تن به خواری نمی دھد تن به ذلت نمی دھد اسلام به دنبال عزتمند کردن است
کرامت انسانی ریشه ھمه فضایل است و لقد کرمنا بنی آدم البته باید بستر مناسب برای کرمنا
فراھم کرد بستر آن حملناھم فی البر و البحر روانه داشتن بر مرکب مراد و دیگر رزقناھم من
الطیبات است از پاکیزه ھا روزی دادن و فضلناھم و بدرستی برتری بخشیدن از غیر بنی آدم
علی کثیرٍ ممن خلقنا از آنچه آفریده ایم . اسراء 7
خودراھبری
2  بین معلم و دانش آموز    یا دانش آموز با دانش آموز   سه ارتباط وجود دارد
 2-1 خودمدیریتی        2-2خودارزیابی          3-2خوداندیشی
از درون مدرسه تا خانه معلم و ولی دانش آموز معلم با معلم ولی دانش آموز با ولی
دانش آموز و در یک عبارت ھیأت امنای مدرسه مدیر با معلم مدیر با دانش آموز مدیر با اولیا
یعنی گفت و گوی میان این ھمه ؟
گفت و گو ، نیاز به پذیرش فردی و اجتماعی دارد .فرد باید به رشد عقلی و خودآگاھی برسد تا زمینه گفت و گو را داشته باشد . فرآیند رشدعقلی نوعی خودآگاھی است .
از سوی دیگر فضای عمومی جامعه باید زمینه ساز گفت و گو میان افراد باشد .
جالبترین افراد کسانی اند که از خودشان تعریف داشته باشند و آن را ھر روز شفاف و غنی تر
کنند و به تعامل یادگیرنده و یاددھنده باشند . حاضر باشند گوش کنند آن ھم فعال و خود
را پیوسته مورد پرسش قرار دھند و اگر در معرض منطق قوی قرار گرفت دگرگون شود . که
لازمه اش رشد قوه عقلانیّت و خردورزی است که فعال باشد ھمواره کار کند و منفعل نباشند .
آفت : اگر رشد فردی نباشد به حسادت می انجامد .
نکته پایانی :
به رسمیت شناختن تفکر و تفاوت تفکر و فکر افراد
به رسمیت شناختن حقوق دیگران در افراد و در گروهھا
فکر را نباید حریمی قایل شد آن ھم حریمی تا فکر من یا دلخواه من !!!
زیرا باید ملزم بود به احترام گذاشتن به انسان ھا .
و تا زمانی که عنصر احترام و یادگیری از ھمدیگر در میان افراد وجود نداشته باشد
زمینه گفت و گو فراھم نمی شود . باید آموخت که می توانند از یکدیگر یاد بگیرند .
تجلی قدرت  و با ھویت جمعی می توانند کارھای عظیمی انجام دھند یدالله مع الجماعه تجلی قدرت  خداست .
و این است کار امروز مدارس رسالت امروز مدارس مھارتِ گفت و گو بین ھمه افراد مردم سالاری یعنی همینلیست کل یادداشت های این وبلاگ