سفارش تبلیغ
صبا
[ و روایت شده است که حضرتش روزى میان یاران خود نشسته بود . زنى زیبا بر آنان بگذشت و حاضران دیده بدو دوختند . پس فرمود : ] همانا دیدگان این نرینگان به شهوت نگران است و این نگریستن موجب هیجان . پس هر یک از شما به زنى نگرد که او را خوش آید با زن خویشش نزدیکى باید ، که او نیز زنى چون زن وى نماید . [ مردى از خوارج گفت خدا این کافر را بکشد چه نیک فقه داند . مردم براى کشتن او برخاستند ، امام فرمود : ] آرام باشید ، دشنام را دشنامى باید و یا بخشودن گناه شاید . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 91 فروردین 21 , ساعت 8:0 عصر

ھدف مدرسه امروز
یادگیری اثربخش با ارزشیابی مستمر
یادگیری با بازخورد مثبت و مؤثر با سؤالاتی به پیش برده می شود با این ھدف :
تشویق به فکر کردن ، برای پیشبرد فھمیدن و برای کسب توجه و تقویت یادگیری
با تدریس از طریق پاسخھای خود دانش آموزان برای برانگیختن دانش آموزانِ زیرک به خاطر تشویق دیگران
برای جذب دانش آموزانِ کم روتر برای ایجاد فرصت ابراز احساسات ، عواطف و نظریه ھا و معلم یادگیری
به پیشرفت تک تک دانش آموزان علاقه مند است
با گروهبندی ، برنامه ریزی تدریس یادگیریِ مناسب با یادگیرندگان و ارزشیابی تکوینی (فرآیندی)
قادر است
دانش آموزان را علاقه مند ، جسور ، متھور و به چالش بکشاند .
و در ھدایت یادگیری آنان (ارزشیابی مستمر) مسؤولیت نھایی را به عھده می گیرد .
و رھبر یادگیری (مدیر مدرسه) توانایی آن را دارد که کادر را علاقه مند ، جسور ، متھور و به چالش بکشاند و در بحران ھا مسؤولیت نھایی را به عھده می گیرد .
در این مدرسه تشریک مساعی و تعاون موج می زند این مدرسه یعنی : مؤسسه یادگیری و
رویکرد گروھی با پژوھش گروھی :
 روبروشدن با یک مسأله تحریک کننده
 عکس العمل به وضعیت یا مسأله ی پیش آمده  سازماندھی خودشان  ارزشیابی راه حل خود از نظر اھداف اولیه و با الگوی استقرایی تدریس
1  جمع آوری داده ھا  بررسی و شمارش داده ھا  طبقه بندی داده ھا ساخت فرضیه و تولید مھارت ھا
2  اطلاعات
3  دانش
4  خرد بھره برداری از دانش (تعلیم و تربیت)و تحصیل ھنرِ بھره برداری از دانش یعنی تعلیم و تربیت (وایت ھد)تکنیکھای یادگیری امروز نیازمند تکنیک یادگیری ھستیم ، برای افزایش توان دانش آموزان برای یادگیری آسان تر و اثربخش تر تا اھدافِ یادگیری تحقق یابد . تکنیک ھای موردنیاز یادگیری :
 شیوه ھای فکر کردن   اصولِ بیان کردن نظرات خود  روش گروھی  مشارکتی
 چگونه داده ھا را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبدیل کنیم و چگونه تحصیل ھنر بھره برداری
از آن را ... ؟
و چگونه میزان تحقق اھداف یادگیری یعنی (اثربخشی) اندازه گیری و سنجیده می شود ؟
تدریس اثربخش
به تفکر ، جستجو ، رشد و پیشرفت حرفه ای پیوسته مرتبط است .
و جوھره ی اثربخش بودن ،
چگونگی پرورش دادنِ یادگیری است .
دانش آموز باید بداند چه چیزی را یاد میگیرد
با کار مشارکتی  گروھی
با مھارتھای تدریسِ اثربخش:
1  سازمان دادن دسته بندی کردن مطالب و منابع اطلاعاتی
2  تحلیلی تجزیه نمودن منابع اطلاعاتی پیچیده
3  ترکیبی تبدیل نظرات به مباحثات
4  بیانی روشن کردن اطلاعات پیچیده
5  تشخیصی ارزیابی کار دانش آموزان برای ارزشیابی مستمر با بازخورد مناسب (مؤثر و مثبت)
6  مدیریتی ( ھماھنگی افراد گروه ھا در کلاس)
7  سنجشی( بھبود بخشیدن مداوم تدریس)
و مھارتھای دنیای امروز :ایجاد حساسیت به اطلاعات ،جمع آوری اطلاعات ،مقایسه ی اطلاعات ،
دیدن تشابھات در اطلاعات ، دیدن تفاوتھا در اطلاعات ،رابطه علت و معلول را تعریف کردن
و جابه جا کردن رابطه علت و معلول که به پیدایش ایده ھا و تدبیرھا و روشھای جدید منجر خواھد شد .لیست کل یادداشت های این وبلاگ