سفارش تبلیغ
صبا
در مصیبتها چون آزادگان شکیبایى باید و یا چون نادانان فراموش کردن شاید . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 91 فروردین 27 , ساعت 11:25 عصر

به نام خدای مھربان
اگر کھنه ھا را نگه دارید تازه ھا جایی برای تجلی نمی یابند
برای مدیریت صحیح یاددھی, یادگیری از« لا» شروع کنیم تا به« الا ...» برسیم.
مکتبی                پشتوانه ی فلسفی
نھادی                 پشتیبانی نظاممند
 سازمانی            بین مدارس و دانشگاه ھای ...
منطقی               روش فکر کردن از دو ارزشی به منطقی باب طبع و طبیعی
روشی که ما را از دنیای شناخته ھا به ناشناخته ھا رھنمون گردد
جرأتی, جسارتی, شھامتی و شجاعتی که کھنه ھا را کنار بگذارد
»که اگر کھنه ھا را نگه دارید تازه ھا جایی برای تجلی نمی یابند «
چشم اندازی و آرمانی که انرژیبخش و جھت دھنده باشد, ھرچند دست نایافتنی   رؤیا    تخیّل
بازتعریفی  ، مھندسی مجددی ، تا ھمه ی مدلھای رایج را به چالش کشد
سیستمی که تصویر بزرگ را یگانه ببیند  )درھم تنیده (
منابع انسانی ای که بازده سرمایه گذاری آن قطعی است
شناخت خودی که من کیستم؟ کجا ھستم؟ مکان،زمان،در چه عصری؟ به کجا میروم؟  دورنما  چشم انداز  ھدف و غایت خود رسالت و مأموریت خود را بدانیم
چه راھبردی  سازمان یادگیرنده   یادگیری طبیعی  چالش و بازخورد
با    استفاده از فناوریھای نوین
   برای چه؟
            تا رھبر یادگیری شویم
و دانش آموز مسؤول یادگیری خود
(خود  راھبر )
و به عنوان مشتری در تولید برنامه, محتوا و ... دخالت داشته باشد.
چگونه  به جای کلاس         دیدگاه
 به جای معلم                   منطق
به جای کتاب                    الگوریم)  روشھای حل مسأله (
 کدام روش                      روش حل مسأله
از تشخیص مسأله) مسأله یابی) تعریف مسأله، طرح مسأله به حل مسأله
تدوین راه حل ھای جانشینی تعیین بھترین راه حل یا راه حل ھا
که نتیجه ی کوشش و خطا یا بازآفرینی پاسخ ھا و تجربه ھای قبلی باشد نه تکرار با کار انفرادی،گروھی، کنفرانس،تئاتر ،موسیقی، برنامه ھای کامپیوتری، سفر به مکان ھای جدید حتّی کلاس دیگری از ھمان مدرسه
با چه روشی
روش ؛زبان مادری چگونه زبان مادری را آموختیم؟ جز با) چالش ( درگیر کردن و بازخورد مثبت دادن که ھنر است) با حذف تھدید و نمره (و پُربارسازی مانند کلاس ھای موضوعی که کلاس به دور از کسالت است، موجب نمو مغز است و مغز دانش آموز رو به رشد،سریع ترین نمو و بیشترین آمادگی را برای تغییر دارد
باید فرصت را غنیمت شمرد  در غیر اینصورت اثر کاھنده بر مغز دارد.
و امّا چالش
آنچه برای یکی چالش انگیز است،ممکن است برای دیگری نباشد یا حتّی فرصتی مغتنم باشد . لذا حق انتخاب در فرایند یادگیری موضوعی است،بحث انگیز ونیازمند مدیریت و رھبری.
و حق انتخاب 
در زمان،مکان، موضوع و محتوا و سرعت یادگیری، نوع پروژه،محل نشستن، کار با ویدئو، کار با کامپیوتر، با عرضه ھای گوناگون و متنوع.
زیرا ھمه ی انسانھا متفاوت از یکدیگرند.  )فلسفه (
از بچه ھا سؤال کنیم: از چه چیز لذت می برند؟
یادگیری چه جایگاھی دارد؟
آیا دانش آموز حق دارد از یادگیری لذت ببرد؟
آیا اجباری شدن وتھدید، لذت را از بین نمی برد؟
یادگیری فقط در مدرسه نیست.
باید بیشتر از ھنر استفاده کرد.
شما به عنوان مدیران،رھبران یادگیری جلسه ھای شورای معلمان را پُربار سازید. خودتان و با استفاده از دیگران، گرفتن مشاور و نیز کارھای گروھی.
در یادگیری تحریک به جای اغنا و ارضا زیرا پژوھش نشان داده است تحریک بیشتر از حتّی درمان مؤثر است.
آیا میدانید
اصلاً برای مغز اھمّیّت ندارد که به پاسخی برسد یا نرسد؟
در این فرایند،مغز رشد و نمو می کند.(تحریک مغز (
آیا میدانیم
روزی 6 ساعت، سالی حدود 200 روز، حدود 13 سال بیش از 14000 ساعت مسؤولیتی اخلاقی و معنوی بر دوش ما می آورد ( دوران تحصیل مدرسه ای از پیش دبستانی وآمادگی تا زمان پایان متوسطه)برای تقویت یا تضعیف مادامالعمر
ببینیم چه می کنیم
پرورش مغزی بھتر یا کاھش حدود آن، بالاخره مدیریت را عھده دار شده ایم، با ھمه ی کاستی ھا 20سال آینده تا کجا می توانیم ھمراه دانش آموز برویم؟
امّا اگر الگوریم
 یاد دھیم، شمعدان و چراغ را به او بدھیم،توجه به دروندادھا ما را از برونداد مانع نشود.
قدمی به پیش ویران کنیم یک کارگاه توسط مدیران برای جلسه ی شورای معلمان
چگونه یادگیری؟
زبان مادری را چگونه آموختیم؟
ویژگی ھایش را برشماریم
زبان مادری با چالش است و بازخورد مثبت ،بدون تھدید و بدون نمره پُربار سازی است.
 ما معلمیم ما رھبر یادگیری جمعی نوباوه هستیم که قرار است الفبای کار وزندگی را با ما شروع کنند بدانیم که چه باید بکنیم راههای تازه ی آموزش را در نظر بگیریم ونیز این مهم را که زبان مادری را چگونه آموختیم؟


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ