سفارش تبلیغ
صبا
خشم را با بردباری بازگرداندن نتیجه دانش است . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 91 فروردین 21 , ساعت 5:59 عصر

اھمیت تشکیل تیم از تولید محصول کمتر نیست .
با وجود بازیگرانی خوب ممکن است بازی را ببازیم ، اما بدون آنھا نمیتوان بازی را بُرد .
خلاصه کتاب ؛  17 اصل کار تیمی
نویسنده : جان ماکسول
ترجمه :کیاوند
واما آن 17 اصل کدامند؟
1 سازگار و انعطافپذیرند ، انعطاف ناپذیری بلای جان آدمی است .
2  ھمدست و ھمداستانند ، باید با یکدیگر کارکرد و با یکد یگر برنده شد .
3  تعھد پذیرند ، آدمھای معمولی متعھد میتوانند کارھای غیرمعمولی کنند .
4  ارتباط برقرار میکنند .تیم یعنی یک جان در چند بدن ، مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید .
5  لایق و باکفایتند .
تیم باکفایت عضو لایق میخواھد ؛ در ھر زمینه ای که تلاش می ورزیم ، کیفیت زندگی ما تابع مستقیم تعالی طلبی ماست .
6  قابل اعتماد ھستند .از آنھایی که بحث و استدلال میکنند ، نترسیم ، از کسانی بترسیم که از بحث و گفتگوطفره میروند .
7  انضباط دارند :
8  یاران ، تیم را بالا میبرند .
9  مشتاقند ،شور و شوق و ھیجان درونی هر عضو تیم ، تیم را نیرو می بخشد.
10  قصدی و ھدفی دارند ،تیمی موفق می شود که برای رسیدن به مقصد مصمم باشد ، ھوش و حواسشان به کارشان باشد ، روی ھر حرکت خود حساب کنند .
11  احساس رسالت می کنند ،
12  آماده اند ، راز کامیابی در آمادگی است .
13  با یارانِ تیم میجوشند ؛اگر با آنان راه بیایید ، ھمراه می شوند ؛ ارتباط عامل پیونداعضای تیم است.
14  در پی ارتقای خویشند .
15  از خود گذشته اند .
16  مشکل گشایند .
17  پی گیر و نستوه اند .لیست کل یادداشت های این وبلاگ